Afkoop pensioen eigen beheer bij echtscheiding

donderdag 04/08/2016

Waarschijnlijk zal per 1 januari 2017 de reeds veelbesproken “uitfasering pensioen eigen beheer” in werking treden. Van belang is hierbij de rol van de partner van de directeur-grootaandeelhouder. Zal hij/zij bereid zijn om, eventueel in het kader van een aanstaande echtscheiding, bereid zijn om af te zien van partnerpensioen?

Bij de keuze voor afkoop van pensioen in eigen beheer in 2017 gaan latente aanspraken van de echtgenote verloren. Bij echtscheiding heeft de partner recht op 50% van de gedurende het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen-aanspraken en 100% van de nabestaandenpensioen-aanspraken. Er ontstaat een recht op bijzonder nabestaandenpensioen bij een eventuele echtscheiding. Dit is geregeld in de Wet pensioenverevening bij scheiding:  "De aanspraak op partnerpensioen ten behoeve van de echtgenoot van een directeur-grootaandeelhouder kan zonder toestemming van die echtgenoot niet bij overeenkomst tussen de directeur-grootaandeelhouder en het uitvoeringsorgaan of de werkgever worden verminderd." Met uitvoeringsorgaan wordt in dit kader bedoeld de vennootschap waarin de pensioenverplichting van de directeur-grootaandeelhouder is ondergebracht.

Als de partner zonder nadere voorwaarden te stellen met de afkoop akkoord gaat, zou dat als een bevoordeling van de directeur-grootaandeelhouder kunnen worden gezien. Het aannemen van een belaste schenking in een dergelijk geval lijkt ons echter onwaarschijnlijk. Bedenk ook dat de bevoordeling afhankelijk is van het al of niet plaatsvinden van de echtscheiding.

Het is de vraag hoe hiermee om te gaan. Als er geen tekenen zijn die op nadere echtscheiding wijzen, kan vermoedelijk worden volstaan met een uitgebreide toelichting aan de partner. Als er plannen zijn voor, of bij een reeds opgestarte procedure tot echtscheiding, zal de aanstaande ex-partner sowieso niet tekenen voor afkoop zonder daarvoor gecompenseerd te worden.

In het memo van staatssecretaris Wiebes van 1 juli 2016 wordt wat dit punt betreft geen duidelijkheid verschaft. Mogelijk komt er duidelijkheid vóór 1 januari 2017.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.